Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek Lešnik


Organizacijska klima in stres pri deluVišja pričakovanja, hitrejši tempo dela, nove zahteve in obremenitve: vsi ti in številni drugi vzroki povzročajo vse večji stres, s katerimi se vsak dan soočajo podjetja in njihovi ljudje.

Stres pri delu je ena najhujših težav v današnjih podjetjih. Višja pričakovanja, hitrejši tempo dela, nove zahteve in obremenitve: vsi ti in številni drugi vzroki povzročajo vse večji stres, s katerimi se vsak dan soočajo podjetja in njihovi ljudje. Po drugi strani polsedice stresa pri delu presegajo okvire delovnega okolja. Posegajo v zasebna življenja zaposlenih in vplivajo na njihove družine, širše okolje in celotno družbo.

Ljudje velikokrat navajajo delovno preobremenjenost kot glavni vzrok stresa pri delu, kar pa velikokrat prikriva dejanske vzroke. Ker mnogi poskusi obvladovanja stresa v podjetjih ne obrodijo želenih sadov, je smiselno več pozornosti posvetiti drugim dejavnikom, ki vplivajo na stres pri delu, niso pa zajeti v večino programov upravljanja s stresom, med njimi organizacijski klimi. Katera koli resna analiza stresorjev na delovnem mestu namreč hitro opozori na zvezo med zaznavanjem delovnega okolja (klimo) in stresom.

Tabela: Kategorije stresorjev na delovnem mestu (po Le Blanc in sod., 2000)

Kategorija

Stresor

Vsebina dela

-delovna preobremenjenost

-kompleksno delo

-monotono delo

-velika odgovornost

-nevarno delo

-konfliktnost/nejasnost vlog

Delovni pogoji

-strupene snovi

-hrup, razsvetljava, vibracije, razsvetljava, sevanje, toplotno okolje

-delovna drža

-fizično zahtevno delo

-nevarne situacije

-pomanjkanje higiene

-pomanjkanje zaščitnih sredstev

Pogoji zaposlitve

-izmensko delo

-nizko plačilo

-nizke možnosti za razvoj kariere

-nestalnost dela

-negotovost zaposlitve

Družbeni odnosi na delovnem mestu

-slabo vodenje

-nizka socialna podpora

-malo sodelovanja pri odločanju

-diskriminacija

-malo samostojnosti

 

Stres z vidika delovne učinkovitosti ni nujno negativen pojav. Za visok delovni učinek je navadno celo nujna neka optimalna stopnja stresa, ki ni ne premajhna in ne prevelika. Problemi praviloma nastopijo pri ponavljajoči izpostavljanosti visokim stopnjam stresa, ki ne le zavira delovno učinkovitost, ampak tudi škoduje zdravju zaposlenih (z vidika zdravja je nizka stopnja stresa ugodnejše, čaprev lahko odsotnost napetosti enako negativno vpliva na učinkovitost).   

Stres na delovnem mestu pomembno prispeva k večji odsotnosti z dela, k nezadovoljstvu z delom ter k zvišani verjetnosti napačnih odločitev. Poenostavljeno prepričanje, ki v tistih, ki se pritožujejo nad delovnimi obremenitvami, vidi predvsem brezupne posameznike, ki niso kos svojemu delu, je napačno. V resnici je ravno obratno: doživljanje stresa pri delu ni povezano zgolj z osebnostnimi lastnostmi, temveč celo bolj z dejavniki v podjetju, med katerimi igra organizacijska klima včasih osrednjo vlogo.

Vloga organizacijske klime pri doživljanju (in premagovanju) stresa

Povezanost med klimo in stresom pri delu ni vprašljiva. Hemingway in Smith (1999) sta predlagala model, v katerega sta vključila dimenzije organizacijske klime, ki so najbolj povezane z doživljanjem stresa pri delu, najpogostejše stresorje in posledice stresa, tako organizacijske kot osebne:

Posamezne dimenzije organizacijske klime torej vplivajo na stresorje pri delu, ti pa povzročajo različne negativne posledice. Poleg posrednega vpliva pa organizacijska klima na posledice stresa vpliva tudi neposredno (večja odsotnosti z dela je lahko na primer neposredna posledica zaznanih visokih delovnih pritiskov). Seveda so resnične povezave med klimo, stresorji in neželenimi organizacijskimi pojavi dosti bolj kompleksne kot lahko prikaže poenostavljen model. Čeprav so odnosi med njimi vzajemno prepleteni in so daleč od preprostih vzročno-posledičnih zvez, pa lahko tudi tako poenostavljen model pomaga razumeti, kako zelo organizacijska klima vpliva na doživljanje stresa pri delu. In je lahko v oporo menedžerjem in organizacijam pri iskanju tistih strateških sprememb, ki bi lahko vodile k boljšim rezultatom.   

Ta model se precej razlikuje od nekaterih drugih modelov, ki bolj poudarjajo psihološke in fiziološke posledice stresa pri posameznikih – ne pa organizacijskega vidika. Takšne neprijetne posledice na nivoju posameznika so na primer občutki depresivnosti ali tesnobe, zaskrbljenost, glavoboli, težave povezane z diabetesom, povečanim krvnim tlakom, neenakomernim utripanjem srca idr. Te posledice so še kako resnične, in pomembno vplivajo ne samo na počutje in zdravje posameznika, ampak tudi na učinkovitost organizacije. Zato za učinkovito ravnanje s stresom v okviru podjetja ne zadoščajo zgolj osebni podatki. (Odsotnost enega od zaposlenih z dela zaradi stresa je na primer pomemben podatek, a ne pove, kako ta odsotnost vpliva na delovne pogoje in stres pri ostalih zaposlenih, ki jih lahko zaradi pomanjkanja kadrov doletijo povečane delovne zahteve. O tem lahko razmišljamo šele takrat, ko stres pri delu obravnavamo s širšega gledišča celotnega podjetja. S tega vidika ni težko razumeti, zakaj spodleti toliko programov upravljanja s stresom, ki se osredotočijo zgolj na ocene zaposlenih o stresu, ne pa tudi na ugotavljanje povezanosti s klimo v podjetju.) 

Ali se da zmanjšati doživljanje stresa s spreminjanjem organizacijske klime?

Programi zmanjševanja stresa pri delu imajo tem bolj neposreden učinek, kolikor bolj so osredotočeni na odstranjevanje vzrokov, ki sprožajo doživljanje delovnega stresa. Zato je pomembno, da takšni programi temeljijo tudi na poglobljeni analizi klime v organizaciji, ki izpostavi ključne stresorje v delovnem okolju.

Ali lahko spreminjanje klime vpliva na stopnjo stresa v podjetju? Odgovor je preprost: DA. Zmanjševanje stresa z načrtnim spreminjanjem klime lahko sproži široko paleto posledic. Med  najbolj pomembnimi so izboljšano telesno in duševno zdravje zaposlenih ter posledično večja učinkovitost organizacije. Sami ukrepi za izboljšanju klime pa tudi niso preveč zapleteni, predvsem pa so dosti cenejši kot posledice stresa, ki ga sproža neustrezna klima.

Podjetja se med sabo močno razlikujejo in klima, ki jo nekje zaposleni doživljajo kot konstruktivno, je lahko drugje pomemben vir stresa. Zato ni univerzalnih receptov. Kljub temu pa obstaja nekaj priporočil, ki na splošno vodijo k zmanjševanju stopnje stresa v podjetju. Za takšno izboljšanje klime je na primer smiselno zaposlenim pustiti več avtonomije pri odločanju o njihovem delu, zmanjšati delovne pritiske na zaposlene (recimo v obliki milejših časovnih rokov, obvladljivejših norm), povečati povezanost kohezivnost znotraj kolektivov, spodbujati vzajemno sodelovanje in dobre prijateljske odnose med zaposlenimi, ter spodbujati menedžment k večji podpori zaposlenim. Pomemben dejavnik zmanjševanja stresa je tudi jasna in dosledna opredelitev vseh aktivnosti in vlog za vsakega zaposlenega, ki občutno omeji doživljanje nejasnosti in konfliktnosti vlog, ki sta najpogostejša stresorja v delovnem okolju. Med drugimi pomembnimi posegi je še skrb za hiter in učinkovit pretok informacij med zaposlenimi, pa tudi med različnimi deli podjetja.

Bistvena skrb strategij za zmanjševanje stresa mora torej biti iskanje tistih dejavnikov v delovnem okolju, ki največ prispevajo k negativnemu stesu zaposlenih, in njihovo načrtno spreminjanje. Bolj kot je podjetje uspešno pri takšnem načrtnem »oblikovanju« klime, bolje se bodo v njej počutili zaposleni in bolj se bo povečala njihova motivacija za delo. Če najde ustrezne strategije, ki vodijo k učinkovitemu zmanjšanju doživljanja stresa pri delu, lahko te vodijo podjetje k večjemu uspehu. Seveda pa je pri tem treba nujno upoštrevati, da sta klima in stres le dve med številnimi prepletenimi spremenljivkami, ki vplivata na uspešnost podjetja ter življenje in počutje njegovih ljudi. »Ugodna« klima z vidika doživljanja stresa ni vedno nujno tudi »ugodna« klima za ustvarjalnost zaposlenih, ali za vrhunsko kakovost izdelkov, ali za najvišje zadovoljstvo potrošnikov.

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!