Ključ do učinkovitosti podjetja
Vrednote, poslanstvo, vizija v podjetju
25 člankov
23 člankov
19 člankov
31 člankov
Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov
21 člankov
28 člankov
21 člankov
38 člankov
20 člankov
Psihologija in vodenje
41 člankov
9 člankov
Kristijan Musek LešnikOrganizacijska klima ni zadovoljstvo z delom – lahko pa pripomore k njemu!

Podjetje lahko s strateškim načrtovanjem in spreminjanjem klime močno prispeva k zagotavljanju višjega zadovoljstva med svojimi ljudmi.Organizacijska klima in zadovoljstvo sta zagotovo medsebojno povezana. Človek, ki zaznava vzpodbudno organizacijsko klimo, je ponavadi tudi bolj zadovoljen (ali vsaj manj nezadovoljen) s svojim delom. Vendar to še ne pomeni, da se oba pojma nanašata na isti pojav – kljub temu pa v mnogih podjetjih in med menedžerji ni jasnega razlikovanja med obema.

  1. Organizacijska klima je značilnost podjetja, ki se kaže v opisih zaposlenih o stanju, postopkih in pravilih, ki vladajo v njem. Klima je zaznava tega okolja in ne vključuje vrednostnih sodb o njem.
  2. Zadovoljstvo z delom je čustveni odziv posameznikov na delovno okolje; izraža se v vrednotenju določenih vidikov dela in organizacije, ki so za posameznika pomembni.

Kljub temu, da sta klima in zadovoljstvo različna pojma, pa se pomembno povezujeta. Zadovoljstvo je povezano s številnimi posameznimi dimenzijami organizacijske klime, kot so:

Pooblastila – kadar zaposleni v podjetju čutijo, da lahko sodelujejo pri odločanju, to pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo z delom,

Podpora in druženje – občutenje toplih, prijateljskih odnosov s sodelavci in njihove podpore zmanjšuje negativni stres in izboljša zadovoljstvo z delom,

Profesionalni interes – občutek zaposlenih, da se lahko izobražujejo in medsebojno delijo znanje in izkušnje, pozitivno vpliva njihovo zadovoljstvo,

Skladanje ciljev in ustreznost virov – kadar so cilji in sredstva za njihovo doseganje skladni z možnostmi in željami zaposlenih in podjetja, to pripomore k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu,

Delovni pritiski – doživljanje pritiskov na delovnem mestu se povezuje z doživljanjem stresa in je negativno povezano z zadovoljstvom; več stresa običajno pomeni nižje zadovoljstvo.

Ker te dimenzije organizacijske klime sorazmerno dobro napovedujejo zadovoljstvo z delom pri zaposlenih, lahko podjetje s strateškim načrtovanjem in spreminjanjem klime močno prispeva k zagotavljanju višjega zadovoljstva med svojimi ljudmi. Poleg tega pa je treba upoštevati tudi, da je zadovoljstvo odvisno predvsem od skladnosti med njihovimi lastnimi potrebami posameznika in organizacijsko klimo: zato je za visoko zadovoljstvo ključen občutek, da delovno okolje omogoča zadovoljevanje najpomembnejših osebnih potreb (s tega vidika se z zadovoljstvom bolj povezuje psihološka kot organizacijska klima).

Novosti

© Kristijan Musek Lešnik, 2006

Članki, objavljeni na spletni strani so nastali v letih 1999 do 2006. Kopiranje člankov ali njihovih delov brez avtorjevega soglasja ni dovoljeno, prav tako ni dovoljena uporaba člankov ali njihovih delov v komercialne namene brez soglasja avtorja. Spreminjanje vsebine člankov ni dovoljeno!